Semalt, Troýan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241-den dynmak üçin täsirli ädimleri kesgitleýär

Troýan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 dünýädäki ähli kompýuterler üçin howp bolup biläýjek howply Troýan hüjümidir. Bu wirus web arkaly ýaýraýar we ulanyjylaryň onlaýn ulgamdaky näbelli e-poçta açmak, pornografiki sahypalary görmek we mugt göçürip almak ýaly işleri wagtynda awtomatiki usulda özüni kompýuterde ýerleşdirýär. Bir gezek gurlan Troýan, ýazgylara we ulgam faýllaryna päsgel bermek we gurluşda aýylganç bulaşyklyk döretmek üçin täze kompýuterleri döredip, baş kompýuterine täsir edýär. Çozuş wagtynda Troýan zyýanly programma üpjünçiligi, gurçuklar, içaly programma üpjünçiligi we mahabat programma üpjünçiligi ýaly birnäçe howply kodlary çykarmak üçin ulgamlaryň akymyny dolandyrýar.

Troýan aty, ulgamyň işleýşini haýallatmak we toruň birikmesiniň peselmegine sebäp bolmak bilen kompýutere täsir edýär. Netijede, kabul ediji kompýuter ýapylanda, işe başlanda we uly programmanyň işe girizilmegi wagtynda ýygy-ýygydan doňmagyna sebäp bolýar. Şol sebäpli, kompýuter ulanyjylary Troýan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 wirusyny ýüze çykan badyna kompýuterinden aýyrmagy talap edýär. Muny ýerine ýetirmekde üstünlik gazanmak üçin “Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Julia Waşnewanyň görkezen maslahatlaryna göz aýlaň .

Gödek antiwirus programmalary mümkin boldugyça resmi we hakyky görünmek synanyşyklary boýunça toparlara bölünýär, ýöne kompýuteriňizde bolansoň, dürli meseleler we kynçylyklar ýüze çykýar we ulgamyňyzy ýok edip biler. Wirusyň “täzelenmegini” satyn almak maslahat berilmeýär, sebäbi hakerler muny kredit kartoçkasynyň maglumatlaryna girmek we öz gezeginde bank hasabyny boşatmak üçin ulanýarlar.

Troýan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 nädip aýyrmaly

Bu wirusy ýok etmek üçin wirus bilen baglanyşykly ähli faýllary aýyrmak ýa-da awtomatiki aýyrmak programma üpjünçiligini ulanmak arkaly el bilen arassalamaly bolarsyňyz. Täze başlanlar, kompýuteriň näzik reýestrini redaktirlemeli bolsa, el bilen aýyrmagy synap görmeýärler. Troýan wirusy bilen baglanyşykly hasaba alyş bahalaryny seresaplylyk bilen aýyrmaly, işlemegi bes etmeli, zaýalanan LNK we DDL faýllaryny aýyrmaly we ahyrynda wirus bilen baglanyşykly ähli faýllary we bukjalary ýok etmeli. Bu el bilen işlemekdäki ýalňyşlyk, işlemeýän kompýuteriň düzedilmegi üçin köp çykdajy edip biler. Şonuň üçin awtomatiki aýyrmak programma üpjünçiligi we az sanly aýyrmak gurallaryny saýlamak möhümdir we kompýuteriň gaýtadan işlemegi üçin wagt we pul tygşytlaýandygy sebäpli köplere maslahat berilýär.

El bilen aýyrmak ädimleri

Käwagt kompýuteriňize gurlan howpsuzlyk programmasy Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241 wirusyndan dynyp bilmez. Bu ssenariýada aşakdaky gollanma ädimleri ulanylyp bilner.

1. Baglanyşykly amallary gutarmak üçin Windows Task menejerini ulanyň.

2. Hasaba alyş redaktoryny ulanyp, wirus registriniň bahalaryny aýyryň.

3. Windows buýruk buýrugyny ulanyp, Troýan-Dropper.Win42.ZomJoiner.241 DDL faýllaryny hasaba almaň.

4. Beýleki ýokaşan faýllary kesgitläň we pozuň.

Bellik: Bu Troýan wirusynyň kompýuteriň fonunda işleýän birnäçe prosesi bar we şonuň üçin Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241-i doly aýyrmak üçin hemmesi ýok edilmeli, ýogsam wirus ýene bir gezek awtomatiki gurlar. Möhüm bellige alyş gymmatlyklaryny saklamak üçin Troýan wirusyny el bilen aýyrmak bilen howpsuz tertibi işjeňleşdirmek maslahat berilýär.

Gysgaça aýdylanda, Troýan wirusy beýleki görnüşdäki wiruslary göz aýlamak-gönükdirmek we gödek programma hökmünde göçürip alýan derejede kompýutere uly zyýan ýetirip biler. Käbir pidalar bir wagtyň özünde bu hüjüme sezewar bolup bilerler. Zyýanly sebäpler bilen garakçylara açyk howada girmäge rugsat berip biler. “Trojan-Dropper.Win32.ZomJoiner.241” -ni el bilen aýyrmak, wirusa garşy ýagdaýy gowy dolandyryp bilmeýändigi sebäpli aýylganç kynçylyklardan gaça durmak maslahat berilýär.